تاریخچه آبرسانی

بدون دیدگاه
  • تاریخچه آبرسانی

اولین ملتها به تقلید از طبیعت با استفاده از کندن زمین به صورت کانال شروع به آبرسانی نمودند. قنات یا کاریز از شیوه های بسیار قدیمی درآبرسانی است که هنوز در ایران مورد استفاده است. چینی ها، بابلی ها، هندی ها،ایرانیان و مصریان از جمله قدیمی ترین ملت ها در زمینه استفاده از شبکه آبرسانی هستند.
امروزه جای خوشبختی است که در اکثر شهرها آب سالم غالبا به مقدار کافی و با فشار مطلوب در دسترس است. اگر چنین نباشد. علاوه بر افزایش نارضایتی عمومی سطح بهداشت و رفاه جامعه به شدت کاهش می یابد.
و همچنین به علت تمرکز روز افزون مردم در شهرهااز یک سو و گسترش صنایع از سوی دیگر لازم می سازد که فن آبرسانی شهرها مانند هر فن دیگری در حال تکامل باشد. لذا آگاهی مهندس طراح یک شبکه آبرسانی شهری برآنچه که دراین زمینه در دنیارخ می دهدبسیارلازم است.

همچنین دسترسی به آب در مناطق مختلف شهری تحت الگوهای مصرف متفاوت و با مخازن مختلف السطح تامین آب برای نیاز اضطراری آتش نشانی وضعیت شبکه های موجود آبرسانی به مناطق تحت توسعه شهری یا صنعتی از جمله مشکلاتی هستند که برای حل آنها نیاز به درک صحیح رفتارهیدرولیکی شبکه ها است.

تعریف یک شبکه آب رسانی

یک شبکه آبرسانی عبارت است از مجموعه ای وسیع از یک سری لوله که به وسیله اتصالاتی نظیر سه راهی،زانویی،تبدیل و… به هم متصل می شوند،به طوری که با ورود آب از یک نقطه،از نقاط دیگر قابل برداشت باشد.
طراحی یک شبکه آبرسانی مستلزم انتخاب قطر مناسب جهت هر یک از لوله های شبکه است.این انتخاب باید به گونه ای باشد که کلیه پارامتر های مهم شبکه از قبیل فشار،سرعت و … در محدوده مشخص برآورده گردند.
به طور کلی در محاسبات مربوط به حلقه های یک شبکه آبرسانیدو تیپ مختلف از معادلات مورد استفاده قرار می گیرند.

۱_معادلات پیوستگی جریان

۲_معادلات انرژی

اساس معادلات پیوستگی جریان بر این اصل استوار است که دبی ورودی یک گره باید با دبی خروجی از آن برابر باشد.اساس معادلات انرژی نیز بر این اصل استوار است که جمع جبری افت فشار های خالص نظیر ارتفاع برای هر حلقه از شبکه باید برابر صفر باشد.

 

با توجه به توضیحات فوق می توان نتیجه گرفت که:

۱_برای هر گره از شبکه و به منظور متوازن نمودن مقادیرفشار مربوط به آن می توان یک معادله پیوستگی نوشت.
۲_برای هر حلقه از شبکه و به منظور متوازن نمودن مقادیرفشار مربوط به آن میتوان یک معادله انرژی نوشت.

معادلات اساسی که در طراحی شبکه آبرسانی کاربرد دارند،معادلات دارسی ویسباخ و هیزن ویلیامز و برنولی می باشد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.